Sanace stok

Oprava poruch a havárií na stokové síti včetně oprav kanalizačních objektů.

Kanalizační sítě na území města Brna
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

Oprava místních poruch a havárií na stokové síti včetně oprav kanalizačních objektů.

Území města Brna
Brněnské komunikace a.s.

Sanace uličních vpustí.

Výstavba kanalizace

Provedení domovních kanalizačních přípojek včetně šachet

Domovní kanalizační připojky
drobní investoři

Provedení domovních kanalizačních přípojek včetně šachet, materiál kamenina/plast.

Typ DN 150 a DN 200

Prodloužení obecní kanalizace

Prodloužení hlavního kanalizačního řadu DN 300 v obci Ochoz u Brna a v obci Česká u Brna/p>

Provádění staveb

Provádění a opravy drobných pozemních staveb RD, garáží a chodníků včetně domovních přípojek

Brno - město, Brno - venkov
Drobní investoři a správci nemovitostí

Provádění a opravy drobných pozemních staveb RD, garáží a chodníků včetně domovních přípojek

Čištění kanalizačních stok

Čištění kmenových stok

Pekařská, Brno
Brněnské vodárny a kanalizace a.s.

Čištění kmenové stoky.

Nakládání s odpady

Likvidace černých skládek, čištění území od odpadu, jeho separace a následná likvidace na zařízeních k tomu určených

Likvidace černých skládek na úzení města Brna
SAKO Brno, a.s. a jednotlivé ÚMČ

Vyčištění území od odpadu, jeho separace a následná likvidace na zařízeních k tomu určených.

Likvidace černých skládek na úzení města Prahy
Soukromí Majitelé pozemků

Vyčištění území od odpadu, jeho separace a následná likvidace na zařízeních k tomu určených.

Údržba a revitalizace zeleně

Zdravotní řezy na zeleni, sekání travních porostů a dosazování nové zeleně

Areál VUT v Brně Kraví hora, Purkyňova, Antonínská
Rektorát VUT v Brně

Zdravotní řezy na zeleni, sekání travních porostů a dosazování nové zeleně.

Areál VUT v Brně Poříčí
Rektorát VUT v Brně

Sekání travních porostů.

Údžba a revitalizace vodních toků

Údržba HOZ, údržba DVT a VN

Oblast povodí Moravy a Dyje
Zemědělská vodohospodářská správa

Údržba HOZ, údržba DVT a VN